แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระวัดดัง ชมวิวสุดอลัง ซีฟู้ดจัดเต็ม

จำนวนการเข้าขม 93 ครั้ง
แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระวัดดัง ชมวิวสุดอลัง ซีฟู้ดจัดเต็ม
รหัสทัวร์
333-9410
วันที่เดินทาง
มิ.ย.66 - ก.ย.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง

ไฮไลท์

 • ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรีพัลส์เบย์
 • นั่งรถขึ้นภูเขา ชมวิวสวยๆ วิคตอเรียพีค
 • หมุนกังหัน เสริมดวงปัง ขอพรเทพเจ้าแชกง
 • ซีฟู้ด LEI YUE MUN แบบจัดเต็ม !

แผนการเดินทาง

--.--   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก Exit B , Row 14 จะมีเจ้าหน้าที่ รอรับท่าน ณ จุดนัดพบ

จากนั้นนำท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่ 7 ของโลก ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม..........

เช้า   อาหารเช้าบริการท่านด้วยติ่มซำ

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปี

นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย และนำท่านเดินทางสู่ Cosmetics outlet หลังจากนั้น

เที่ยง   รับประทานอาหารทะเลลียุนมูน

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์สดชื่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อ่าวรีพัสเบย์” เพื่อนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ปางประทานพรที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก องค์ท่านมีความประณีตงดงาม ตั้งอยู่บนฐานบัว และ “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมกับนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ที่มีชื่อเสียงว่าหากใครได้มาสัมผัสองค์ท่าน จะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกำมาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เสมือนเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา บางท่านก็จะลูบก้อนทองที่อยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกำมาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครั้ง หรือท่านไหนที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha)” จะประสบความสำเร็จเกือบทุกคน และมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากลูบท้องซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาวอีกด้วย แล้วพาท่านเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้ และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถีง “องค์เทพเจ้าแห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมือท่านจะมีหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆ องค์ท่านจะมีหินดำก้อนโต ให้ทำการอธิษฐาน แล้วทำการลูบก้อนหินซึ่งจะนำพาให้พบคู่ ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทำให้รักมั่นคงและยาวนาน นำท่านเดินทางสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ส AVENUE OF STARS ที่มีการประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไว้ที่บริเวณพื้น ย้ายมาไว้บนขอบราวจับเลียบทางเดินริมน้ำตลอดแนว เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นชัด และถ่ายรูปคู่กับรอยพิมพ์ดาราโดยมีวิวตึกริมอ่าววิคตอเรียเป็นฉากพร้อมเพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของอ่าววิคตอเรีย หลังจากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

**ในกรณีที่กรุ๊ปต้องการไป เทพเจ้าหวังต้าเซียน/ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ โปรแกรมจะปรับเปลี่ยน ไม่ไปยอดเขาวิคตอเรียพีคและอ่าวรีพัสเบย์**

อิสระรับประทานอาหารเย็น

--.--   อิสระตามอัธยาศัย ถึงเวลา สมควร รถรับจากโรงแรมโดยรถ Shuttle Bus ไปส่งยังสนามบินฮ่องกง (ตามไฟท์บินการเดินทางของท่าน)

--.--   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น
 • อาหารเช้าติ่มซำ 1 มื้อ , อาหารกลางวันหลียุนมุน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ราคานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 50 HKD/ท่าน (สำหรับวันที่มีซิตี้ทัวร์)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระเงิน

 • ส่งหน้าพาสปอร์ต มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน
 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดยอดเต็มภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ชำระเงินภายใน 3 วัน กรณีจองแพคเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ชำระเงินภายในวันเดียวกับวันจอง กรณีจองแพคเกจพร้อมตั๋วเครื่องบิน

การยกเลิก

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณี

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • แพคเกจนี้เมื่อชื้อแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยงแปลง ยกเลิกหรือคืนได้
 • ราคานี้ใช้สาหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 8 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำณวนจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค้าตั๋วเครื่องบิน ภาษีการเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกินเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคาการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,300 บาท
รหัส 333-9410 แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระวัดดัง ชมวิวสุดอลัง ซีฟู้ดจัดเต็ม
ราคาเริ่มต้น 5,300 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.66 - ก.ย.66
เดินทางโดย เดินทางมาเอง
ดูเพิ่มเติม https://tour.rakyimtravel.com/tour.php?tour_id=1194

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/025/333-9410.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333
โทร 02-1717961-3 หรือ 094-2492236
LINE ID @rakyimtour
อีเมล rakyimtour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรีพัลส์เบย์ นั่งรถขึ้นภูเขา ชมวิวสวยๆ วิคตอเรียพีค หมุนกังหัน เสริมดวงปัง ขอพรเทพเจ้าแชกง ซีฟู้ด LEI YUE MUN แบบจัดเต็ม !
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333

36/68 หมู่บ้านอาร์เค บิซ เซ็นเตอร์ ถนนมอเตอร์เวย์ แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
บริการของเรา
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการทำ VISA ทุกประเทศทั่วโลก
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา