แพ็คเกจรีสอร์ทมัลดีฟส์ Safari Island Resort & Spa Maldives

จำนวนการเข้าขม 74 ครั้ง
แพ็คเกจรีสอร์ทมัลดีฟส์ Safari Island Resort & Spa Maldives
รหัสทัวร์
333-9444
วันที่เดินทาง
วันนี้ - ต.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง

ไฮไลท์

safari island resort & spa Maldives รีสอร์ต 4 ดาว ตั้งอยู่ในเขต North Ari Atoll ใช้เวลาเดินทางโดย Seaplane ประมาณ 30 นาที และห่างจากสนามบิน Male International Airport ประมาณ 85 กิโลเมตร รีสอร์ตนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ เมื่อไปถึงคุณจะพบกับแนวปะการังที่หลากสีพร้อมด้วยฝูงปลาหลากหลายชนิด ซาฟารี ไอส์แลนด์ รีสอร์ต ตั้งอยู่ในเขตการพักผ่อนริมชายหาด, ความโรแมนติค ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งใกล้กับแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงหลายจุด และมีแหล่งปะการังที่สวยงาม ทำให้ไม่ผิดหวังหากเลือกที่จะเข้าพักที่รีสอร์ตแห่งนี้  มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมาย บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายทุกห้องพักและส่วนกลาง เครื่องปรับอากาศ ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ห้องพักของที่พักได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพัก ด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลงตัว ซาฟารี ไอส์แลนด์ รีสอร์ต จึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าพักในทุกๆด้าน

แผนการเดินทาง

Special พัก 3 คืนขึ้นไป

 • Honeymooner : Beach dinner, Honeymoon cocktail และตกแต่งเตียงด้วยดอกไม้สด
 • Wedding anniversary : Sparking Wine 1 ขวด, ตกแต่งโต๊ะอาหาร Dinner
 • Birthday : เค้กวันเกิดหลังดินเนอร์ และตกแต่งเตียงด้วยดอกไม้สด

แผนที่

เงื่อนไข

แพคเกจรวม

 • ห้องพักตามประเภทที่ท่านเลือก
 • Sea Plane รับส่ง สนามบินมาเล่ - รีสอร์ท ไปกลับ
 • All Inclusive Meal อาหารทุกมื้อ เช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่มเสิร์ฟไม่อั้น ไวน์ cocktail mocktail เบียร์ Sparkling น้ำผลไม้ น้ำอัดลม (10.30 - 22.00)
 • แซนวิส เค้ก บริการ 10.00-11.30 และ 15.00-17.00
 • ฟรี Safari Boat Half day tour (ทริปท่องเที่ยวที่สามารถเลือกได้ 1 กิจกรรม) เช่น Manta Snorkeling, Dolphin Watching, Snorkeling trip, Sunset Fishing, Local Island trip โดยขึ้นอยู่กับตารางการจัดกิจกรรมของทางรีสอร์ท จำนวนผู้เข้าร่วม สภาพอากาศ หากไม่ได้เข้าร่วมหรือแจ้งยกเลิกโดยทางรีสอร์ท ไม่สามารถคืนเงินหรือชดเชยอื่นๆ แทนได้ (มีโอกาสที่จะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ในระหว่างการเข้าพักหากไม่มีการจัดกิจกรรมในช่วงนั้น ซึ่งต้องเช็คที่รีสอร์ทในวันเข้าพักอีกครั้ง)
 • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ
 • ฟรี มินิบาร์ตามรายการที่รีสอร์ทกำหนด
 • ฟรี Wi-Fi
 • ฟิตเนต แบตมินตัน เทเบิลเทนนิส สระว่ายน้ำ
 • Welcome drink
 • ค่า GST tax, Service charge, Green tax
 • ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรี

แพคเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มาเล่-กรุงเทพฯ   
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์ภายในห้องพัก
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง

 • หากทำการจองน้อยกว่า 50 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวน
 • กรณีเป็นราคาปกติ ชำระมัดจำ 50% ของราคาห้องพัก ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 50 วัน
  ราคาโปรโมชั่น ชำระค่าบริการเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ
  กรุณาทำการจองโดยการส่งหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาทำจองก่อนเท่านั้น ทางเราจึงจะยืนยันการจองให้ท่านได้ **ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท**

การยกเลิก

 • ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี
 • การเปลี่ยนแปลง เช่น การเลื่อนวันเดินทาง เปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก จะพิจารณาเป็นกรณี ตามเงื่อนไขของรีสอร์ท
 • กรณีมีโปรโมชั่นใหม่ที่ถูกกว่าเดิม ไม่สามารถยกเลิก และ rebooking ใหม่ได้
 • กรณีพักไม่ครบตามที่จอง ไม่สามารถ refund หรือคืนเงินได้ทุกกรณี

หมายเหตุ

 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่อยู่เหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่ำบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากท่านชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
23,700 บาท
รหัส 333-9444 แพ็คเกจรีสอร์ทมัลดีฟส์ Safari Island Resort & Spa Maldives
ราคาเริ่มต้น 23,700 บาท
เดินทางช่วง วันนี้ - ต.ค.66
เดินทางโดย เดินทางมาเอง
ดูเพิ่มเติม https://tour.rakyimtravel.com/tour.php?tour_id=1197

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/025/333-9444.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333
โทร 02-1717961-3 หรือ 094-2492236
LINE ID @rakyimtour
อีเมล rakyimtour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

safari island resort & spa Maldives รีสอร์ต 4 ดาว ตั้งอยู่ในเขต North Ari Atoll ใช้เวลาเดินทางโดย Seaplane ประมาณ 30 นาที และห่างจากสนามบิน Male International Airport ประมาณ 85 กิโลเมตร รีสอร์ตนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ เมื่อไปถึงคุณจะพบกับแนวปะการังที่หลากสีพร้อมด้วยฝูงปลาหลากหลายชนิด ซาฟารี ไอส์แลนด์ รีสอร์ต ตั้งอยู่ในเขตการพักผ่อนริมชายหาด, ความโรแมนติค ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งใกล้กับแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงหลายจุด และมีแหล่งปะการังที่สวยงาม ทำให้ไม่ผิดหวังหากเลือกที่จะเข้าพักที่รีสอร์ตแห่งนี้  มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมาย บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายทุกห้องพักและส่วนกลาง เครื่องปรับอากาศ ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ห้องพักของที่พักได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพัก ด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลงตัว ซาฟารี ไอส์แลนด์ รีสอร์ต จึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าพักในทุกๆด้าน
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333

36/68 หมู่บ้านอาร์เค บิซ เซ็นเตอร์ ถนนมอเตอร์เวย์ แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
บริการของเรา
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการทำ VISA ทุกประเทศทั่วโลก
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา