แพ็คเกจมัลดีฟส์ Hard rock Hotel Maldives

จำนวนการเข้าขม 163 ครั้ง
แพ็คเกจมัลดีฟส์ Hard rock Hotel Maldives
รหัสทัวร์
333-9385
วันที่เดินทาง
พ.ค.66 - ต.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง

ไฮไลท์

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ พัก 2 คืน

 • Half Board Upgrade to Full Board Plan
 • Full Board Upgrade to All inclusive Plan

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ พัก 3 คืน ขึ้นไป

 • Half Board Upgrade to Full Board Plan
 • Full Board Upgrade to All inclusive Plan
 • รับฟรี Dinner 1 มื้อ ปูศรีลังกา XL Crab ที่ Ministry of Crab สำหรับ 2 ท่าน
 • Mini bar 1 ครั้ง (เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์)
 • Floating breakfast 1 ครั้งสำหรับ Pool villa
 • Photo session 30 นาที
 • Scheduled snorkeling 101 activities

แผนการเดินทาง

Hard rock Maldives โปรโมชั่นพิเศษ

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ พัก 2 คืน

 • Half Board Upgrade to Full Board Plan
 • Full Board Upgrade to All inclusive Plan

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ พัก 3 คืน ขึ้นไป

 • Half Board Upgrade to Full Board Plan
 • Full Board Upgrade to All inclusive Plan
 • รับฟรี Dinner 1 มื้อ ปูศรีลังกา XL Crab ที่ Ministry of Crab สำหรับ 2 ท่าน
 • Mini bar 1 ครั้ง (เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์)
 • Floating breakfast 1 ครั้งสำหรับ Pool villa
 • Photo session 30 นาที
 • Scheduled snorkeling 101 activities

ราคาโปรโมชั่น *จองภายใน 30 มิถุนายน 2566 หากมีโปรโมชั่นที่ถูกกว่าจะไม่สามารถยกเลิกและจองใหม่ได้

แผนที่

เงื่อนไข

แพคเกจรวม

 • ห้องพักตามที่เลือก
 • รวมบริการอาหารเช้าสุดหรู ที่ห้องอาหารหลัก (The Sessions)
 • Half Board Upgrade to Full Board Plan
 • Full Board Upgrade to All inclusive Plan
 • Speed boat รับส่งสนามบิน รีสอร์ท
 • ฟรี เที่ยว The Marina @Crossroads
 • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ
 • ฟรี เที่ยว The Marina @Crossroads
 • กีฬาทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น แคนู คายัค
 • จักรยาน
 • Welcome drink
 • WiFi ภายในห้องพักและบริเวณรีสอร์ท
 • ฟิตเนส สระว่ายน้ำ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่า GST tax, Service charge, Green tax
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรี

แพคเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มาเล่-กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง

 • หากทำการจองน้อยกว่า 50 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวน
 • กรณีเป็นราคาปกติ ชำระมัดจำ 50% ของราคาห้องพัก ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 50 วัน
  ราคาโปรโมชั่น ชำระค่าบริการเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ
  กรุณาทำการจองโดยการส่งหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาทำจองก่อนเท่านั้น ทางเราจึงจะยืนยันการจองให้ท่านได้ **ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท**

การยกเลิก

 • ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี
 • การเปลี่ยนแปลง เช่น การเลื่อนวันเดินทาง เปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก จะพิจารณาเป็นกรณี ตามเงื่อนไขของรีสอร์ท
 • กรณีมีโปรโมชั่นใหม่ที่ถูกกว่าเดิม ไม่สามารถยกเลิก และ rebooking ใหม่ได้
 • กรณีพักไม่ครบตามที่จอง ไม่สามารถ refund หรือคืนเงินได้ทุกกรณี

หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ใน กรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
22,800 บาท
รหัส 333-9385 แพ็คเกจมัลดีฟส์ Hard rock Hotel Maldives
ราคาเริ่มต้น 22,800 บาท
เดินทางช่วง พ.ค.66 - ต.ค.66
เดินทางโดย เดินทางมาเอง
ดูเพิ่มเติม https://tour.rakyimtravel.com/tour.php?tour_id=1301

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/025/333-9385.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333
โทร 02-1717961-3 หรือ 094-2492236
LINE ID @rakyimtour
อีเมล rakyimtour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ พัก 2 คืน Half Board Upgrade to Full Board Plan Full Board Upgrade to All inclusive Plan โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ พัก 3 คืน ขึ้นไป Half Board Upgrade to Full Board Plan Full Board Upgrade to All inclusive Plan รับฟรี Dinner 1 มื้อ ปูศรีลังกา XL Crab ที่ Ministry of Crab สำหรับ 2 ท่าน Mini bar 1 ครั้ง (เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) Floating breakfast 1 ครั้งสำหรับ Pool villa Photo session 30 นาที Scheduled snorkeling 101 activities
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333

36/68 หมู่บ้านอาร์เค บิซ เซ็นเตอร์ ถนนมอเตอร์เวย์ แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
บริการของเรา
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการทำ VISA ทุกประเทศทั่วโลก
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา