แพ็คเกจทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน

จำนวนการเข้าขม 91 ครั้ง
แพ็คเกจทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน
รหัสทัวร์
333-9457
วันที่เดินทาง
ก.ค.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้

ไฮไลท์

 • ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ - องค์เจกองค์จอม - ตลาดซาจ๊ะ - ล่องเรือโตนเลสาบ
 • ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรม - นครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ระบำอัปสรา
 • พนมกุเลน - วัดพระองค์ธม - ศิวลึงค์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ - หน้าผาพนมกุเลน - ปอยเปต

แผนการเดินทาง

05.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม. หอการค้า เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

05.30 น.   ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหรือรถบัสปรับอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง) สู่ ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว (บริการท่านด้วย Snax Box แจกบนรถ)

09.30 น.   ถึง ตลาดโรงเกลือ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ผ่านด่านแบบ VIP ที่ ด่านไทย-ด่านปอยเปต เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

เที่ยง   ถึง เมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

บ่าย   นำท่านเดินทางไปสักการะศาล องค์เจกองค์จอม ศาลขนาดเล็กที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ 2 องค์ องค์สูงมีชื่อว่า องค์เจก องค์เล็กมีชื่อว่า องค์จอมโดยมีตำนานเล่าว่า มีพี่น้องสองคนชื่อ เจกและจอม เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบ และมีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จนกระทั่งวันหนึ่ง ทั้งสองนอนหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย บิดามารดาจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา 2 องค์ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุตรีทั้งสอง นอกจากนี้ ยังมีตำนานเล่าขานว่า ในยุคของเขมรแดง ทหารเขมรแดงต้องการทำลายพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพทางพระพุทธศาสนา จึงได้เดินทางมาที่องค์เจกองค์จอมเพื่อจะยกไปทำลาย แต่ยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงละความพยายามไป ทำให้องค์เจกองค์จอมได้ประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน และทั้งสององค์นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบในการสักการะองค์เจกองค์จอม จะใช้ดอกบัว 2 กำ พร้อมธูปและเทียน (ยังไม่รวมค่าดอกไม้ธูปเทียน ชุดละ 2 USD)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งซื้อของฝาก ของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า พวงกุญแจ ผ้าทอ และนอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน อัญมณีหรือของฝากที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวกัมพูชาที่แกะสลักจากหินอย่างสวยงามอีกทั้งยังมีร้านอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ ให้ท่านได้ลองทาน จากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือ ณ โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบโตนเล (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศกัมพูชา ที่แห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ประมาน 7,500 ตารางกิโลเมตร ยาว 150 กิโลเมตร และมีความลึก 10 เมตร เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวกัมพูชา เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพันธุ์ปลามากถึง 200 ชนิด ระหว่างทางที่เรือกำลังล่องไป ท่านจะได้สัมผัสกับภาพวิถีชีวิตของผู้คนระแวกนี้ ซึ่งเป็นคนกัมพูชาเชื้อสายเวียดนาม ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพประมง แต่ในช่วงที่น้ำแล้งจะไม่สามารถทำประมงได้ ชาวบ้านก็จะเปลี่ยนมาทำนา และทำเกษตรกรรมแทน ที่โตนเลสาบแห่งนี้จะมีโรงเรียนกลางน้ำ เป็นโรงเรียนที่ชาวเวียดนามมาสร้างไว้เพื่อทำการสอนหนังสือและสอนภาษาให้กับเด็ก ๆ ในระแวกนี้และชาวบ้านส่วนใหญ่ จะนิยมอาศัยอยู่ในเรือนแพ เนื่องจากต้องย้ายถิ่นฐานตามการขึ้นลงของน้ำ

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

ที่พัก Regency Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)

นำท่านเข้าชม ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวกัมพูชาเรียกกันว่า “บอนเตียสเรย” แปลว่า ปราสาทของสตรีหรือป้อมสตรีนั่นเอง ปราสาทแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นในช่วงตอนปลายของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และสร้างแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 โดยผู้ที่สร้างปราสาทแห่งนี้คือ พราหมณ์ยัชญวราหะ เป็นปราสาทที่มีขนาดเล็ก ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง ได้แก่ ปราสาททางทิศใต้สร้างถวายพระพรหม ทิศเหนือถวายพระวิษณุ และตรงกลางใหญ่ที่สุดถวายพระศิวะ ตัวปราสาทสร้างจากหินทรายสีชมพูที่หายาก ลวดลายที่ประดับปราสาทนี้ถูกแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจง ทำให้ภาพดูสง่างามและมีชีวิตจิตใจจึงเปรียบปราสาทแห่งนี้ว่างดงาดดั่งอิสตรี จึงเป็นที่มาของชื่อบันทายสรี จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม แห่งนี้เป็นปราสาทยุคท้าย ๆ ของอาณาจักรเขมร ตามหลักศิลาจารึกปรากฏชื่อของปราสาทแห่งนี้ว่า “ราชวิหาร” แต่ชื่อตาพรหมถูกสันนิษฐานว่าตั้งตามชื่อของคนแก่ที่เป็นคนเฝ้าปราสาทเมื่อเริ่มมีการบูรณะ ปราสาทตาพรหมถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแห่พระมารดาของพระองค์ และเป็นพุทธศาสนสถาน ซึ่งยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย ปราสาทแห่งนี้เหมือนเป็นปราสาทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ภายในปราสาทมีความซับซ้อน ความมีเสน่ห์และความพิศวงด้วยรากไม้ที่ขึ้นปกคลุมปราสาทเอาไว้ยาวนานกว่า 400 ปี นอกจากนี้ปราสาทตาพรหมยังถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในฉากของหนังภาพยนตร์เรื่อง TOMB RAIDER อันโด่งดังอีกด้วย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

บ่าย   นำท่านเข้าชม ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT) ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่หลาย ๆ ท่านให้คำจำกัดความว่า You must see ANGKOR WAT before you die. ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อเป็นปราสาทประจำรัชกาล โดยสร้างขึ้นตามความเชื่อของลัทธิไวษณพนิกาย ที่บูชาพระวิษณุหรือพระนารายณ์ ภายในปราสาทจึงเต็มไปด้วยภาพแกะสลักที่เกี่ยวกับพระนารายณ์และองค์อวตารของพระองค์ปราสาทนครวัดใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ 100 ปี โดยใช้ช้างเป็นพาหนะหลักในการลากหินมาเพื่อสร้างปราสาทแห่งนี้ และใช้ช่างในการแกะสลักลวดลายของตัวปราสาทมากถึง 5,000 คน ศิลปะตามผนังกำแพงในปราสาทจะถูกบอกเล่าเรื่องราวจากการแกะสลักไว้อย่างมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองนครธม เพื่อเข้าชม ปราสาทบายน ปราสาทแห่งนี้ตั้งใจกลางนครธม ซึ่งห่างจากปราสาทนครวัดเพียงเล็กน้อย ปราสาทบายนถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนนิกายมหายานตามที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใส ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมครั้งใหญ่ของอาณาจักร จากการสร้างเทวาลัยให้เหล่าทวยเทพในศาสนาฮินดู มาเป็นพุทธศาสนสถานใจกลางเมืองพระนคร ตัวปราสาทจะมีลักษณะพิเศษ โดยยอดปราสาทจะเต็มไปด้วยรูปแกะสลักพระพักตร์ซึ่งมีทั้งหมด 54 ยอด แต่ได้พังทลายเหลือ 37 ยอด นักโบราณคดีต่างถกเถียงเกี่ยวกับพระพักตร์เหล่านี้ บ้างก็ว่าเป็นพระพักตร์ของพระพรหม บ้างก็ว่าเป็นของท้าวจตุโลกบาล หรือบ้างก็ว่าเป็นของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่กำลังจ้องมองรอบทิศเพื่อดูแลอาณาประชาราษฎร์นอกจากนี้ ปราสาทแห่งนี้จะประกอบด้วย ระเบียงคต 2 ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ซึ่งชั้นนอกจะถูกสร้างก่อนชั้นใน ตามเสาหินจะมีรูปแกะสลักของเหล่านางอัปสร

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมการแสดงสุดพิเศษ ระบำพื้นบ้านและระบำอัปสรา

ที่พัก Regency Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6)

นำทุกท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน (รวมค่าเข้าแล้ว) โดยในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้ย้ายเมืองหลวงมายังพนมกุเลน และได้ทรงสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางของเมืองหลวง โดยมีชื่อทางโบราณคดีคือ “มเหนทรบรรพต” แปลว่า ภูเขาของพระอินทร์ผู้ยิ่งใหญ่ และพระองค์ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ พร้อมกับประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับชวา ทำให้พนมกุเลนเป็นอาณาจักรขอมโบราณ ที่มีแหล่งโบราณคดีมากมายซ่อนอยู่ในป่าทึบ และกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกัมพูชาซึ่งมีความโดดเด่นทางธรรมชาติและมีความอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบด้วยภูเขาและน้ำตก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระองค์ธม ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพนมกุเลน เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวกัมพูชา โดยมีโบสถ์ลอยฟ้า ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ หรือพระนอนที่ถูกแกะสลักจากส่วนยอดของก้อนหินขนาดใหญ่นำท่านสักการะพระนอน และพระศิวลึงค์ (ไม่รวมดอกไม้ธูปเทียน) จากนั้นนำทุกท่านชม ศิวลึงค์ ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือเรียกว่า ลำธารสหัสลึงค์ ด้วยคติไศวนิกายที่บูชาพระศิวะเป็นเทพสูงสุด ศิวลึงค์จึงเป็นตัวแทนของพระศิวะ ซึ่งบวงสรวงด้วยการใช้น้ำรดไปยังศิวลึงค์ ผ่านฐานโยนีที่เป็นตัวแทนของพระแม่อุมา น้ำที่ไหลลงมาจึงถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 สถาปนามหนทรบรรพตขึ้นเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร พนมกุเลนจึงเป็นตัวแทนของเขาไกรลาส อันเป็นที่สถิตแห่งองค์พระศิวะ ภายใต้ลำน้ำในเทือกเขาแห่งนี้ จึงมีการสลักภาพศิวลึงค์จำนวนนับร้อยพัน เพื่อให้สายน้ำที่ไหลผ่านเสมือนดั่งการบวงสรวงองค์พระศิวะและพระแม่อุมา รวมถึงสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้สายน้ำที่จะไหลลงไปหล่อเลี้ยงผู้คนภายในราชอาณาจักรสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นน้ำที่รับน้ำจากฟ้าไหลเป็นลำธารผ่านแผ่นทับหลังรูปสลัก “ศิวลึงค์” นับ 1,000 องค์ ทอดยาว 400 เมตร ซึ่งชาวกัมพูชาเชื่อกันว่าที่นี่เป็น “แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์” เพราะหากท่านใดที่ได้มาที่นี่ และได้นำน้ำในแม่น้ำแห่งนี้กลับไปบูชาหรือชำระล้างร่างกาย จะทำให้พบแต่ความสุขไปตลอด จากนั้นนำท่านชมวิวที่ หน้าผาลานหินพนมกุเลน จุดถ่ายภาพหน้าผาสูงที่เห็นวิวที่ล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ และเห็นวิวธรรมชาติของพนมกุเลนได้

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

บ่าย   หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ด่านปอยเปต แวะพักเข้าห้องน้ำพร้อมชม หมู่บ้านแกะสลักหิน

เย็น   ถึง ด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ อิสระอาหารเย็นระหว่างทาง

22.30 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 6612,900 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
01 ส.ค. 66 - 03 ส.ค. 6612,900 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 6612,900 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 6612,900 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 6612,900 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 6612,900 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 6612,900 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6612,900 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)
 • ค่าที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าธรรมเนียมผ่านด่านแบบ VIP
 • หัวหน้าทัวร์ไปพร้อมคณะเพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องทำวีซ่า) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 3,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถเขมร (600 บาท/ท่าน/ทริป)

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป
 • กรณีเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี
 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
รหัส 333-9457 แพ็คเกจทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
เดินทางช่วง ก.ค.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย รถตู้
ดูเพิ่มเติม https://tour.rakyimtravel.com/tour.php?tour_id=1383

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/025/333-9457.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333
โทร 02-1717961-3 หรือ 094-2492236
LINE ID @rakyimtour
อีเมล rakyimtour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ - องค์เจกองค์จอม - ตลาดซาจ๊ะ - ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรม - นครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ระบำอัปสรา พนมกุเลน - วัดพระองค์ธม - ศิวลึงค์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ - หน้าผาพนมกุเลน - ปอยเปต
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333

36/68 หมู่บ้านอาร์เค บิซ เซ็นเตอร์ ถนนมอเตอร์เวย์ แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
บริการของเรา
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการทำ VISA ทุกประเทศทั่วโลก
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา